FAKTA

HISTORIK
Fonden bildades 1984 av Distrikten 101-B, 101-GD samt 101-U av Lions Clubs International. Sedan 1997 är fonden registrerad som Insamlingsstiftelse hos Länsstyrelsen i Uppsala län i enlighet med stiftelselagen. Sedan 2010 är länsstyrelsen i Stockholms län registermyndighet. 
 
SYFTE 
Syftet med Fonden är att stödja cancerforskningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Stödet avser all slags cancerforskning, d.v.s. såväl forskning kring vuxencancer och det som kallas barncancer.
 
Stödet avser främst "patientnära" forskning, d.v.s. sådan forskning, som snabbt kan omsättas i praktisk tillämpning.
 
BAKGRUND
Enligt den senaste cancerstatistiken från socialstyrelsen för år 2016, inrapporterades 60 325 tumörer till cancerregistret i Sverige, det är något färre än föregående år.
Härav utgör ca 300 barn. 
 
Inom Uppsala/Örebro sjukvårdsregion var antalet cancerfall 11 717. 
 
Forskningen har dock medfört att antalet patienter, som kunnat botas, avsevärt ökat liksom att patienternas livskvalitet förbättrats.
 
HUR FÅR FONDEN MEDEL?
Fonden finansierar sin verksamhet på följande sätt
  •  genom bidrag från Lionklubbarna 
  •  genom bidrag från allmänheten i form av
   - bidrag till avlidnas minne (minnesbrev utfärdas)
   - bidrag vid högtidsdagar (gratulationsbrev utfärdas)
   - testamenten
   - övriga gåvor
 
FONDENS OMKOSTNADER
Tack vare att allt arbete inom Fonden sker ideellt belastas Fonden inte av några kostnader för löner eller arvoden.
 
Omkostnaderna, som det senaste året endast uppgick till 1,3 % av insamlade medel, bestrids av räntemedel. Genomsnittet sedan starten 1984 är  2,0%.
 
UPPNÅTT RESULTAT
Under 2019 har det delats ut 5,5 milj. till forskning. Sedan starten 1984 har 125 milj. kr ställts till forskningens förfogande. 
 
 
 

 


För innehållet svarar Dag Hedin
Senaste ändringsdatum: 2020-06-22